Backs Pflegespray „Direkt”

Backs Pflegespray Direkt – spray pielęgnacyjny

Dla gołębi, ptaków śpiewających i ozdobnych

Gotowy do użycia roztwór do oprysku przy zakażeniu roztoczami oraz w otoczeniu ptaków.

Backs Pflegespray direkt to specjalistyczny środek przeciwdziałający ptaszyńcowi kurzemu, świerzbowi, kleszczom, piórojadom, wszołom, wszom, pchłom itp. o natychmiastowym i  zarazem długotrwałym działaniu. Do stosowania u gołębi, ptaków ozdobnych, drobiu rasowego oraz innych małych zwierząt. Dzięki niewielkiej zawartości substancji oleistych Backs Pflegespray direkt wyśmienicie nadaje się do oprysku upierzenia. Niniejsza puszka nie zawiera ładunku gazu. Dzięki temu produkt wydostaje się z puszki w temperaturze otoczenia, co jest dla ptaków bardzo przyjemne. Puszkę można używać w każdej pozycji (do góry dnem).

Zastosowanie: należy docelowo spryskać zarażone partie skóry. 1 sekunda oprysku (≈ 1,5 ml) na zarażoną powierzchnię o wymiarach 10x10cm z odległości ok. 10cm. Przy pierwszym zastosowaniu aplikację należy powtórzyć co 2-3 dni, po około tygodniu profilaktycznie w rytmie co 14 dni. Działanie następuje natychmiastowo. Wskazanie: zaleca się zasłonić partie ciała, które nie mają zostać spryskane (głowa). W każdej chwili jest możliwe usunięcie środka za pomocą wody oraz detergentu lub szamponu. Nie przejmujemy odpowiedzialności w związku z zastosowaniem niniejszego preparatu, ponieważ znajduje się ono poza naszym wpływem.

Zawartość: 250ml /8.45 Fl Oz ℮

Ostrzeżenia o zagrożeniach: H223 Łatwopalny aerosol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. H319 Działa drażniąco na oczy. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. EUH208 Zawiera geraniol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Wskazania bezpieczeństwa: P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 o C/122 o F.

Substancja czynna /Active Ingredient: 5 g/l Geraniol

Inne składniki: 2-Propanol

BAUA-Reg.-Nr.: N-100264

Back