Backs Parasieten – Sproeiconcentraat

Ter bestrijding van mijten en andere ectoparasieten  in duiven- en kippenhokken

Heeft een snelle betrouwbare werking en is duurzaam (depotwerking)

De dieren kunnen in het hok blijven tijdens het gebruik.

Gebruiksaanwijzing en dosering: Hok en hokinrichting met een 2,5% oplossing besproeien (25 ml per liter water) Het is belangrijk dat alle kieren en naden worden meegenomen. Let erop, dat voer en waterplaatsen afgedekt of verwijderd zijn van het hok. Dieren en eieren  niet besproeien. De fles niet hergebruiken.

baua-Reg.-Nr.: N-42047

Werkzame stof: 24 mg/g Cypermethrin cis/trans +/- 40/60

Risico en veiligheidsaanwijzingen: R10 Brandbaar. R36 Irriterend voor de ogen R50/53 Zeer giftig voor waterorganismen, kan op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R65 Schadelijk, kan longschade veroorzaken. S2 Buiten bereik van kinderen houden. S13 Buiten bereik van eten, drinken en van dierenvoeders houden. S23 Damp niet inademen. S24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden. S26 Na aanraking met de ogen onmiddellijk spoelen met veel water en een dokter consulteren.S29 Niet via de gootsteen afvoeren. S36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril voor ogen en gezicht (filter combinatie AB, bruin grijs /). S46 In geval van inslikken: onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket meenemen. S 51 Uitsluitend in goed geventileerde ruimtes gebruiken. S62 Indien ingeslikt, niet laten braken. Onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket meenemen. S64 Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Veiligheidsinformatieblad is voor de professionele gebruiker verkrijgbaar.

Eerste-Hulp-Maatregelen
Algemene aanwijzingen: als u zich onwel voelt of in geval van een  ongeval: onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen). Houd het slachtoffer warm en rustig en dek deze met een deken toe.
Na het inademen: verplaats het slachtoffer in de frisse lucht en houdt de persoon rustig. Bij moeilijke ademhaling: zuurstof toedienen. Indien geen ademhaling: beademen met een zuurstofapparaat. Waarschuw een arts. Contact met de huid: verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Na contact met de huid onmiddellijk wassen met water en zeep. In het geval de huidirritatie voortduurt: raadpleeg onmiddellijk een arts. Oogcontact: spoelen met veel water in de open oog voor ten minste 15 minuten en een arts raadplegen: Indien mogelijk dit informatieblad tonen.  Bij inslikken: bel onmiddellijk een arts. Het kan longschade veroorzaken. Spoel de mond grondig met water.

 

Lege verpakkingen naar een recycling inzamelpunt brengen.  

Inhoud: 100 ml